تسهيلات قابل پرداخت صندوق پژوهش و فناوري

کد خبر: 10285 تاریخ انتشار: 1399/06/04 10:24:20
نمایش: 293
اخبار
 تسهيلات قابل پرداخت
صندوق پژوهش و فناوري استان چهارمحال و بختياري
 
شرکت هاي مشمول مدت بازپرداخت (سال)  نرخ  (درصد) نوع تسهيلات
دانش بنيان 3 4 نمونه سازي
دانش بنيان 5 11 قبل از توليد صنعتي
دانش بنيان 7 11 توليد صنعتي
دانش بنيان 2 18-11 سرمايه در گردش
دانش بنيان 3 9 ليزينگ و استصناع
شرکت ها رشدي و ..... 2 4 تجاري سازي 
شرکت ها رشدي و ..... متناسب با فعاليت 14 جعاله

افزودن دیدگاه